Privacyverklaring

GameDidactiek.net, gevestigd in Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://gamedidactiek.vanwelie.net
servicedesk@gamedidactiek.net

Persoonsgegevens die wij verwerken

GameDidactiek.net verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

GameDidactiek.net verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via servicedesk@gamedidactiek.net, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

GameDidactiek.net verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

GameDidactiek.net neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van GameDidactiek.net) tussen zit. GameDidactiek.net gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • H5P.org – Voor het automatisch beoordelen van de interactieve content gekoppeld aan de huidige gebruiker op basis van vooraf gedefinieerde voorwaarden door de ontwikkelaar van de content . Bij verkeerd ingestelde criteria en feedback kan gemaakte interactieve content verkeerd worden beoordeeld door het systeem. (www.h5p.org)
 • GamiPress – Voor het automatisch bijhouden van de voortgang van de huidige gebruiker, het automatisch toekennen van puntentypen, achievements en ranks op basis van vooraf gedefinieerde voorwaarden door de ontwikkelaar van de content. Bij verkeerd ingestelde voorwaarden kan het ertoe leiden dat de gebruiker niet verder komt in puntenaantal, achievements of rank. (www.gamipress.com)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

GameDidactiek.net bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam > Bewaartermijn: zolang er geen verzoek voor verwijdering is ingediend door de gebruiker > Reden: om de behaalde scores te kunnen koppelen aan de gebruiker die deze score behaalt heeft.
 • E-mailadres > Bewaartermijn: zolang er geen verzoek voor verwijdering is ingediend door de gebruiker. > Reden: om te zorgen dat een gebruiker kan inloggen op zijn account en de behaalde scores aan het juiste account gekoppeld kunnen worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

GameDidactiek.net verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. GameDidactiek.net blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

GameDidactiek.net gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 • GDPR Cookie Complaince
  • Functie: De gebruiker attenderen op het feit dat deze site gebruik maakt van cookies. Pas na acceptatie zullen de cookies geplaatst worden. Daarnaast heeft de gebruiker de mogelijkheid om de cookie-instellingen ten alle tijden in te zien en aan te passen.
  • Bewaartermijn: 12 maanden

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door GameDidactiek.net en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar servicedesk@gamedidactiek.net. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . GameDidactiek.net wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

GameDidactiek.net neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via servicedesk@gamedidactiek.net